Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Magdalena Ściepko i Wojciech Ściepko – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą CORSON Magdalena i Wojciech Ściepko spółka cywilna z siedzibą przy ul. Przemysłowej 4A, lok. 315, 85-758 Bydgoszcz (dalej: CORSON HR).
 2. Administrator danych osobowych przetwarza Twoje dane:
  1. w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, w tym przygotowania profilu zawodowego kandydata, na podstawie Twojej zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  2. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  3. w celu oferowania Tobie przez CORSON HR ofert pracy drogą telefoniczną i mailową na podstawie Twojej zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 3. W każdej chwili zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać wycofana, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem.
 4. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 5. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres 10 lat, licząc od końca roku, w którym udostępniłeś nam dane osobowe.
 6. Twoje dane osobowe mogą zostać ujawnione następującym podmiotom: Biuro Usług Rozliczeniowych i Doradztwa Podatkowego „KRYST” K. Czmochowska, B. Czmochowski i Wspólnicy Spółka Jawna z siedzibą w Bydgoszczy oraz Elevato Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej. Ponadto Administrator danych osobowych będzie przekazywał je pracodawcom współpracującym z Administratorem danych – w przypadkach, jeżeli Twój profil zawodowy będzie dopasowany do ofert pracy oferowanych przez tychże pracodawców.
 7. Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  3. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
  4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  5. prawo do przenoszenia danych;
  6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 8. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne i jednocześnie konieczne dla realizacji celów, o których mowa w pkt 2 powyżej.
 9. W procesie rekrutacji (tworzenia profilu zawodowego) podejmujemy decyzje w sposób zautomatyzowany, z uwzględnieniem profilowania, w oparciu o dane zawarte w plikach cookies.